Για τις τελευταίες ενημερώσεις COVID-19 παρακαλώ κάντε κλικ εδώ 

Για Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις Κρατήσεων παρακαλώ κάντε κλικ εδώ 

 

1. Ορισμοί και ερμηνεία

1.1. Οι ορισμοί της παρούσας ρήτρας ισχύουν στην παρούσα Συμφωνία.
Ως «Κατάλυμα» νοείται το κατάλυμα, τα κρεβάτια ή τα δωμάτια που αποτελούν μέρος της Κράτησης.
Ως «Συμφωνία» νοούνται οι Λεπτομέρειες της Συμφωνίας, η Συμφωνία Τιμών και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.
Ως «Παρεπόμενες Χρεώσεις» νοούνται οι χρεώσεις για Παρεπόμενες Υπηρεσίες.
Ως «Βοηθητικές Υπηρεσίες» νοούνται οποιεσδήποτε βοηθητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αγοράς τροφίμων ή ποτών, για τις οποίες έχει γίνει κράτηση από τον Αντιπρόσωπο για τον Πελάτη επιπλέον των Κρατήσεων.
Ως «Ημερομηνίες Διακοπής» νοούνται οι ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο Συμφωνητικό Τιμών κατά τις οποίες δεν μπορεί να γίνει Κράτηση.
Ως «Κρατήσεις/Κρατήσεις» νοούνται η κράτηση Καταλύματος από έναν Πελάτη και η εν λόγω κράτηση κοινοποιείται στη Safestay, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες Βοηθητικές Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην κράτηση.
Ως «Χρεώσεις» νοούνται οι χρεώσεις που καταβάλλονται από τον Πράκτορα στη Safestay για τις Κρατήσεις, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στη Συμφωνία Τιμών, ή για οποιεσδήποτε Συμπληρωματικές Υπηρεσίες.
Ως «Δημοτικός Φόρος» νοείται οποιοσδήποτε δημοτικός φόρος.
Ως «Ημερομηνία Έναρξης» νοείται η ημερομηνία σύναψης της Συμφωνίας.
Ως «διαχειριστής σύμβασης» νοείται ο εκπρόσωπος του αντιπροσώπου και της ασφάλειας, όπως ορίζεται στις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
Ως «Πελάτης» νοείται ο τελικός χρήστης του Καταλύματος.
'Hostel' σημαίνει τον ξενώνα που ανήκει ή λειτουργεί από τη Safestay, η τοποθεσία του hostel θα καθορίζεται σε κάθε Κράτηση.
Η «Αρχική Διάρκεια» ορίζεται στις Λεπτομέρειες της Σύμβασης.
Ως «Συμφωνία Τιμών» νοούνται οι όροι που σχετίζονται με τις τιμές και τον τίτλο «Συμφωνία Τιμών» που αποτελεί μέρος της παρούσας Σύμβασης.
Ως «Ημερομηνία Διάθεσης» νοείται ο αριθμός των ημερών αποδέσμευσης που ορίζονται στη Συμφωνία Τιμών πριν από την ημερομηνία άφιξης
Ο όρος «Όρος ανανέωσης» ορίζεται στις Λεπτομέρειες της Σύμβασης.
Ως «Όρος» νοείται ο όρος της παρούσας Συμφωνίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τη ρήτρα 13.
Ως «Όροι και Προϋποθέσεις» νοούνται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.
Ως «Εμπορικά Σήματα» νοούνται τυχόν εμπορικά σήματα και λογότυπα που ανήκουν ή αδειοδοτούνται από τη Safestay και όπως κοινοποιούνται γραπτώς στον Αντιπρόσωπο κατά καιρούς.
«ΦΠΑ» φόρος προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας του 1994 (Value Added Tax Act 1994) και κάθε παρόμοιος ή πρόσθετος φόρος αντικατάστασης.

2. Διορισμός

2.1. Η Safestay ορίζει τον Πράκτορα ως μη αποκλειστικό διανομέα της για την πραγματοποίηση Κρατήσεων για το Κατάλυμα και τις Βοηθητικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.

2.2. Με την επιφύλαξη του όρου 3.2, όλες οι Κρατήσεις υπόκεινται στο παρόν Συμφωνητικό.

2.3. Η Συμφωνία θα υπογράφεται και θα επιστρέφεται στη Safestay πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε Κράτησης.

2.4. Ο Αντιπρόσωπος δεν πρέπει: (i) να παρουσιάζεται ως αντιπρόσωπος της Safestay για οποιονδήποτε σκοπό· (ii) να δώσετε οποιονδήποτε όρο ή εγγύηση εκ μέρους της Safestay, ή (iii) να προβείτε σε οποιαδήποτε δήλωση εκ μέρους της Safestay, ή (iv) να δεσμεύσει την Safestay σε οποιεσδήποτε συμβάσεις.

2.5. Ο Αντιπρόσωπος δεν θα προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Safestay, σε οποιεσδήποτε υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το Κατάλυμα ή τις Βοηθητικές Υπηρεσίες πέραν εκείνων που περιέχονται στο πιο πρόσφατο προωθητικό υλικό που παρέχεται από τη Safestay κατά καιρούς.

3. Παραχώρηση Στέγης

3.1. Κάθε Κράτηση που δεν εμπίπτει στη Συμφωνία Τιμών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα. Η Safestay διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικές τιμές.

3.2. Οποιεσδήποτε Κρατήσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε ελάχιστη διάρκεια διαμονής, η οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς στη Συμφωνία Τιμών ή όπως επιβεβαιώνεται γραπτώς από τη Safestay κατά καιρούς.

3.3. Δεν μπορεί να γίνει Κράτηση στις Ημερομηνίες Blackout και ενδέχεται να ισχύει συμπληρωματική χρέωση σε ορισμένες ημερομηνίες, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Τιμών.

4. Βοηθητικές Υπηρεσίες

4.1. Οι Βοηθητικές Υπηρεσίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και συμφωνία από τη Safestay κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Πληρωμή έως και 28 ημέρες πριν την άφιξη.

5. Ακυρώσεις και μη εμφανίσεις

5.1. Τυχόν ακυρώσεις, μειώσεις ή μη εμφανίσεις θα είναι με την επιφύλαξη των ακόλουθων χρεώσεων βάσει ειδοποίησης και οποιαδήποτε προκαταβολή που λαμβάνεται σύμφωνα με τον όρο 6.6 δεν επιστρέφεται ούτε μεταβιβάζεται:

* Όλες οι καταβληθείσες προκαταβολές δεν επιστρέφονται ούτε μεταβιβάζονται.

Ο Πράκτορας πρέπει να στείλει ειδοποίηση για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στις Κρατήσεις γραπτώς μέσω email σε groups@safestay.com. 

5.2. Η Safestay ενδέχεται να υποχρεωθεί να ακυρώσει Κρατήσεις εάν: (i) υπάρχει εύλογος επιχειρησιακός λόγος για να το πράξει. ή (ii) η Κράτηση βλάπτει τη φήμη της Safestay.

5.3. Η Safestay μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη μετεγκατάσταση τυχόν ακυρωμένων Κρατήσεων σε εναλλακτική κοντινή τοποθεσία 

5.4. Η Safestay θα παρέχει πλήρη επιστροφή χρημάτων για τυχόν ακυρώσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.

5.5. Εάν οι Βοηθητικές Υπηρεσίες ακυρωθούν εντός 14 ημερών από τη στιγμή που πρόκειται να ξεκινήσουν ή να παρασχεθούν, ο Αντιπρόσωπος θα χρεωθεί το 100% των Παρεπόμενων Χρεώσεων. Η Safestay θα παρέχει στον Αντιπρόσωπο πλήρη επιστροφή χρημάτων για τυχόν Παρεπόμενες Χρεώσεις για Βοηθητικές Υπηρεσίες που ακυρώθηκαν περισσότερες από 14 ημέρες πριν από την έναρξη της σχετικής Βοηθητικής Υπηρεσίας.

6. Τιμές και πληρωμή

6.1. Απαιτείται εγγύηση £250 (£500 για Stag and Hen Parties) στις ιδιοκτησίες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και €10pp (ή ισοδύναμο) στις ευρωπαϊκές ιδιοκτησίες μας κατά το check in για την κάλυψη τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμονής στο hostel. Αυτή η εγγύηση θα επιστραφεί μετά την ημερομηνία αναχώρησης, με την επιφύλαξη ότι δεν θα αναφερθούν / εντοπιστούν ζημιές. Η προκαταβολή είναι πληρωτέα μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών. Οι κάρτες θα προεγκρίνονται κατά το check-in για ολόκληρο το ποσό.

6.2. Όλες οι Παρεπόμενες Χρεώσεις πρέπει να καταβάλλονται πλήρως τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την άφιξη του Πελάτη στον σχετικό Ξενώνα στον οποίο αναφέρονται οι Βοηθητικές Υπηρεσίες. Εάν γίνει κράτηση για τις Βοηθητικές Υπηρεσίες εντός 28 ημερών πριν από την άφιξη στον Ξενώνα, τότε οι Πρόσθετες Χρεώσεις πρέπει να εξοφληθούν πλήρως κατά τη στιγμή της κράτησης.

6.3. Όλες οι Χρεώσεις πρέπει να γίνονται με μεταφορά BACS στα στοιχεία του λογαριασμού της Safestay που υπάρχουν στο τιμολόγιο και στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεται ο Ξενώνας. Όλες οι πληρωμές στο χώρο του ξενοδοχείου πρέπει να γίνονται με κάρτα, καθώς τα μετρητά δεν θα γίνονται δεκτά σε καμία τοποθεσία.

6.4. Ο Αντιπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή οποιωνδήποτε τραπεζικών χρεώσεων που σχετίζονται με την πληρωμή βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

6.5. Χρεώνουμε ένα τέλος φελλού £ 1 / € 1 ανά άτομο, ανά γεύμα για την εισαγωγή και την κατανάλωση του δικού σας φαγητού. Αυτό ισχύει για το κόστος διάθεσης και καθαρισμού των αποβλήτων τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα Covid-19.

6.6 Όροι πληρωμής: Απαιτείται προκαταβολή 10% (μη επιστρέψιμη) κατά τη στιγμή της κράτησης και τελική πληρωμή το αργότερο 28 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης. Εάν η πληρωμή της προκαταβολής δεν γίνει μέχρι την ημερομηνία λήξης, η επιλογή θα απελευθερωθεί αυτόματα

6.7. Οι τιμές που ορίζονται στη Συμφωνία Τιμών ισχύουν μόνο όταν τα δωμάτια πωλούνται ως μέρος ενός πακέτου. Ο Αντιπρόσωπος δεν θα πωλεί και δεν θα διασφαλίζει ότι κανένας τρίτος δεν πωλεί δωμάτια σε Πελάτη με βάση αυτές τις τιμές παρά μόνο ως μέρος ενός πακέτου.

6.8. Οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα, τα έξοδα και οι χρεώσεις που βαρύνουν τον Αντιπρόσωπο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα καταβάλλονται από τον Αντιπρόσωπο, εκτός εάν η Safestay έχει συμφωνήσει ρητά και εγγράφως να καταβάλει τα εν λόγω έξοδα, έξοδα και χρεώσεις.

6.9. Κανένα μέρος δεν μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού οφείλεται στο άλλο μέρος λόγω συμψηφισμού, ανταπαίτησης, μείωσης ή άλλης παρόμοιας έκπτωσης.

6.10. Όλα τα ποσά που καταβάλλονται βάσει της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβάνουν οποιονδήποτε ΦΠΑ και όλους τους άλλους φόρους με τον ισχύοντα συντελεστή κατά την Ημερομηνία Έναρξης. Ο Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή οποιασδήποτε αύξησης ή εισαγωγής ΦΠΑ, Δημοτικού Φόρου ή οποιωνδήποτε άλλων φόρων, επιβαρύνσεων ή εισφορών. ΦΟΡΟΙ ΠΟΛΗΣ δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να πληρωθούν στο ακίνητο απευθείας με κάρτα.

6.11. Κατά το check in, κάθε επισκέπτης θα λάβει μια κάρτα δωματίου για πρόσβαση στο κατάλυμα. Η κάρτα-κλειδί ισχύει για την περίοδο διαμονής και πρέπει να επιστραφεί στη Ρεσεψιόν κατά το check out. Η μη επιστροφή της κάρτας κλειδιού θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση χρέωσης ύψους £5/€5 (ή ισοδύναμου) από την εγγύηση που αναφέρεται στον όρο 6.1.

7. Ώρα άφιξης/αναχώρησης

7.7. Όλες οι ομάδες πρέπει να εκλέξουν τουλάχιστον έναν αρχηγό ομάδας που θα είναι υπεύθυνος για ολόκληρη την ομάδα. Οι ηγέτες θα είναι ο καθορισμένος υπεύθυνος επικοινωνίας για το προσωπικό του Safestay.

7.8. Οι πελάτες μπορούν να κάνουν check-in από τις 3 μ.μ. την ημέρα άφιξης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και πρέπει να εκκενώσουν τα δωμάτιά τους στις 10 π.μ. την ημέρα της αναχώρησης. Η καθυστερημένη αναχώρηση ενδέχεται να παρέχεται βάσει διαθεσιμότητας και θα επιβαρυνθεί με επιπλέον χρέωση.

8. Επισκέπτες κάτω των 18 ετών

Οι πελάτες κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να διαμένουν μόνο σε ιδιωτικά δωμάτια ή κοινόχρηστα δωμάτια που έχουν κρατηθεί για χρήση από μία οικογένεια ή από μια ομάδα ατόμων που έχουν κάνει κράτηση μαζί και πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα άνω των 18 ετών (κατά την ημερομηνία άφιξης). 

9. Οι δεσμεύσεις του αντιπροσώπου

Ο Αντιπρόσωπος δεσμεύεται και συμφωνεί ότι ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Διάρκειας: (i) θα συνάψει σύμβαση με κάθε Πελάτη, η οποία θα περιέχει τους ίδιους όρους με τις ρήτρες 7 και 8. (ii) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της διανομής και της πώλησης του Καταλύματος, (iii) να μην μεταπωλείτε το Κατάλυμα σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή που πωλείται απευθείας στους Πελάτες από τη Safestay, (iv) να τηρείτε πλήρη και κατάλληλα λογιστικά βιβλία και αρχεία που να δείχνουν με σαφήνεια όλες τις ερωτήσεις, προσφορές, συναλλαγές και διαδικασίες που σχετίζονται με το Κατάλυμα και να επιτρέπετε στο Safestay, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης, πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, (v) να ενημερώσει αμέσως τη Safestay για οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο του Αντιπροσώπου και για οποιαδήποτε αλλαγή στην οργάνωση ή τη μέθοδο επιχειρηματικής του δραστηριότητας που μπορεί να αναμένεται να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του Αντιπροσώπου στην παρούσα Συμφωνία· και (vi) συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά, κανονισμούς και κώδικες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Νόμου περί Δωροδοκίας του 2010 (Σχετικές Απαιτήσεις).

10. Διαφήμιση και προώθηση

Ο Αντιπρόσωπος θα: (i) είναι υπεύθυνος για τη διαφήμιση και την προώθηση του Καταλύματος (αλλά ο Πράκτορας δεν θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό ή προωθητικό υλικό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Safestay). και (ii) να τηρεί όλες τις οδηγίες και οδηγίες που του δίνονται από το Safestay για προώθηση και διαφήμιση του Καταλύματος.

11. Σήματα

11.1. Η Safestay χορηγεί στον Αντιπρόσωπο μια μη αποκλειστική, μη υποαδειοδοτούμενη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Εμπορικών Σημάτων στην προώθηση, διαφήμιση και πώληση του Καταλύματος, σύμφωνα με τους όρους και για τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού. Ο Αντιπρόσωπος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα επί των Εμπορικών Σημάτων θα παραμείνουν στη Safestay και ότι ο Αντιπρόσωπος δεν έχει και δεν θα αποκτήσει κανένα δικαίωμα σε αυτά δυνάμει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός από το δικαίωμα χρήσης των Εμπορικών Σημάτων όπως προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία.

11.2 Ο Αντιπρόσωπος θα εμπορεύεται και θα πωλεί το Κατάλυμα μόνο υπό τα Εμπορικά Σήματα και όχι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα, εμπορικό σήμα ή εμπορική επωνυμία. Ο Αντιπρόσωπος θα διασφαλίσει ότι τα κατάλληλα Εμπορικά Σήματα θα εμφανίζονται σε όλα τα Καταλύματα, τα εμπορευματοκιβώτια και τις διαφημίσεις για το Κατάλυμα, ακολουθούμενα από το σύμβολο ® ή τα γράμματα RTM, ανάλογα με την περίπτωση.

11.3. Ο Αντιπρόσωπος θα συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες για τη χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εκδίδονται από τη Safestay (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται σε οποιεσδήποτε οδηγίες επωνυμίας που εκδίδονται από τη Safestay).

11.4. Όλες οι δηλώσεις των Εμπορικών Σημάτων που ο Αντιπρόσωπος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει υποβάλλονται στη Safestay για γραπτή έγκριση πριν από τη χρήση.

11.5. Ο Αντιπρόσωπος δεν πρέπει να κάνει, ή να παραλείψει να κάνει, οτιδήποτε στη χρήση των Εμπορικών Σημάτων που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εγκυρότητα του Εμπορικού Σήματος ή τη φήμη της Safestay.

11.6. Ο Αντιπρόσωπος συμφωνεί να εκτελέσει όλα τα έγγραφα και να κάνει οτιδήποτε άλλο είναι εύλογα απαραίτητο για να διασφαλίσει περαιτέρω τον τίτλο της Safestay στα Εμπορικά Σήματα και να επιτρέψει στη Safestay να επιβάλει τα δικαιώματά της στα Εμπορικά Σήματα.

11.7. Ο Αντιπρόσωπος θα ειδοποιεί αμέσως γραπτώς τη Safestay εάν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση ή υποψία παραβίασης των Εμπορικών Σημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Κατάλυμα.

11.8. Ο Αντιπρόσωπος δεν θα χρησιμοποιεί τα Εμπορικά Σήματα ως μέρος της επωνυμίας με την οποία ο Αντιπρόσωπος διεξάγει τις δραστηριότητές του, ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση, ή υπό την οποία πωλεί ή εξυπηρετεί οποιαδήποτε προϊόντα (εκτός από το Κατάλυμα), ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με το παρόν.

11.9. Με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, ο Αντιπρόσωπος θα σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί το σύνολο ή μέρος των Εμπορικών Σημάτων

12. Περιορισμός ευθύνης

12.1. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της Safestay για: (i) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση. ii) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά του· ή (iii) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί νόμιμα να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

12.2. Με την επιφύλαξη της ρήτρας 12.1: Η Safestay δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι του Αντιπροσώπου, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση νόμιμου καθήκοντος ή άλλως, για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, εσόδων ή αναμενόμενη εξοικονόμηση ή οποιεσδήποτε έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες.

12.3. Η συνολική ευθύνη της Safestay προς τον Αντιπρόσωπο σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση νόμιμου καθήκοντος ή άλλως, δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό που καταβλήθηκε από τον Αντιπρόσωπο βάσει της Συμφωνίας κατά τους 12 μήνες που προηγούνται οποιασδήποτε αξίωσης.

13. Έναρξη, διάρκεια και λήξη

13.1. Η παρούσα Σύμβαση θα αρχίζει την Ημερομηνία Έναρξης και, με την επιφύλαξη προηγούμενης καταγγελίας σύμφωνα με τον όρο 13.2, θα συνεχίσει να ισχύει για την Αρχική Διάρκεια. Στο τέλος της Αρχικής Διάρκειας, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία να παρατείνουν την παρούσα Σύμβαση για τη Διάρκεια Ανανέωσης.

13.2. Χωρίς να θίγονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που μπορεί να δικαιούται, κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία, ειδοποιώντας γραπτώς το άλλο εάν: (i) το άλλο μέρος παύσει να συναλλάσσεται ή δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη του όταν καταστούν ληξιπρόθεσμα, προβεί σε διακανονισμό με τους πιστωτές του ή τεθεί σε διαχείριση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση (εκτός από το πλαίσιο φερέγγυας αναδιοργάνωσης), πτώχευση ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία· ii) το άλλο μέρος αναστέλλει ή παύει, ή απειλεί να αναστείλει ή να παύσει, να ασκεί το σύνολο ή σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του· ή (iii) υπάρχει αλλαγή του ελέγχου του άλλου μέρους.

13.3. Ο τερματισμός ή η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζει τυχόν δικαιώματα, ένδικα μέσα, υποχρεώσεις ή ευθύνες των μερών που έχουν συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία τερματισμού ή λήξης.

14. Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

14.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται ότι δεν θα αποκαλύψει σε κανένα πρόσωπο οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις υποθέσεις, τους πελάτες, τους πελάτες ή τους προμηθευτές του άλλου μέρους, εκτός εάν προβλέπεται από τη ρήτρα 14.2.

14.2. Κάθε μέρος μπορεί να αποκαλύψει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους: (i) σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους εκπροσώπους ή τους συμβούλους του που πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του μέρους βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί του, τα στελέχη, οι εκπρόσωποι ή οι σύμβουλοί του στους οποίους αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους συμμορφώνονται με την παρούσα ρήτρα 14. και (ii) όπως μπορεί να απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή.

14.3. Κανένα μέρος δεν θα χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

14.4. Κάθε μέρος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων του 1998 και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

14.5. Ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Safestay. Μια επισκόπηση των δεδομένων που διατηρούνται μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση groups@safestay.com. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε εδώ https://www.safestay.com/privacy-policy/

14.6. Ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει ή/και να διαγράψει οποιαδήποτε δεδομένα σε σχέση με αυτήν την κράτηση κατά τη διαδικασία κράτησης και επίσης σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

15. Ανωτέρα βία

Κανένα μέρος δεν παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ούτε ευθύνεται για καθυστέρηση στην εκτέλεση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εάν η εν λόγω καθυστέρηση ή αποτυχία προκύπτει από οποιεσδήποτε περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό του.

16. Γενικά

16.1. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και αντικαθιστά και εξαλείφει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις και συνεννοήσεις μεταξύ τους, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενό της.

16.2. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της Συμφωνίας Τιμών και των Όρων και Προϋποθέσεων, η σειρά προτεραιότητας μεταξύ των εγγράφων θα είναι με αυτή τη σειρά. 

16.3. Κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί ότι δεν θα έχει ένδικα μέσα σε σχέση με οποιαδήποτε δήλωση, εκπροσώπηση, διαβεβαίωση ή εγγύηση (είτε έγινε αθώα είτε εξ αμελείας) που δεν ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία. 

16.4. Καμία τροποποίηση ή τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ισχύει εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από τα μέρη.

16.5. Η παρούσα Συμφωνία είναι προσωπική για τα μέρη και κανένα μέρος δεν εκχωρεί, μεταβιβάζει, υποθηκεύει, χρεώνει, αναθέτει υπεργολαβικά, δηλώνει καταπίστευμα ή διαπραγματεύεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

16.6. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος της παρούσας Συμφωνίας είναι ή καταστεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, θα θεωρείται τροποποιημένη στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό για να καταστεί έγκυρη, νόμιμη και εκτελεστή. Εάν η τροποποίηση αυτή δεν είναι δυνατή, η σχετική διάταξη ή μερική διάταξη θεωρείται ότι έχει διαγραφεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή μιας διάταξης ή μερικής διάταξης σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα της υπόλοιπης παρούσας Συμφωνίας.

16.7. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά, ένα πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας δεν θα έχει δικαιώματα βάσει του Νόμου περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999 για την επιβολή οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας. 

16.8. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν προορίζεται ή θεωρείται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε εταιρική σχέση ή κοινοπραξία μεταξύ οποιουδήποτε από τα μέρη, δεν αποτελεί οποιοδήποτε μέρος αντιπρόσωπο άλλου μέρους ή εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέρος να αναλάβει ή να αναλάβει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις για ή για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου μέρους.

16.9. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε αριθμό ομολόγων, καθένας από τους οποίους όταν εκτελεστεί θα αποτελεί διπλότυπο πρωτότυπο, αλλά όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι θα αποτελούν από κοινού τη μία συμφωνία.

16.10. Κανένα μέρος δεν θα προβεί ή θα επιτρέψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την παρούσα Συμφωνία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των άλλων μερών (η συγκατάθεση αυτή δεν πρέπει να παρακρατηθεί ή να καθυστερήσει αδικαιολόγητα), εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, οποιαδήποτε κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε σχετικής ανταλλαγής κινητών αξιών), οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρχή αρμόδιας δικαιοδοσίας.

16.11 Η παρούσα Συμφωνία και τυχόν εξωσυμβατικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενό της, διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

ΕΠΊΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ. ΦΘΗΝΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΎΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΎΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ. x

Το Safestay εγγυάται την καλύτερη τιμή για εσάς!

Εάν κάνετε κράτηση απευθείας στον ιστότοπό μας, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λάβετε τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από το ποσοστό συμμετοχής μας για να πάρετε 25% ΕΚΠΤΩΣΗ Εγγραφείτε δωρεάν για να λάβετε τον κωδικό σας!

"La ubicación es buenísima. El personal de la recepción es muy amable y está siempre atento a resolver tus dudas y a darte indicaciones de la ciudad".

<img alt="Image of guest" src=https://www.safestay.com/wp-content/uploads/2020/04/booking.jpg<b>Anonymous</b>

Ομαδικές κρατήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε ανοιχτά Δευ-Παρ 9πμ-5μμ GMT
ή χρησιμοποιήστε τις φόρμες μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή

<i class="fa fa-check"></i>

Δημιουργία προσφοράς

Ξεκινήστε την προσφορά σας online

<i class="fa fa-check"></i>

Επιστροφής κλήσης

Μπορούμε να καλέσουμε πίσω Δευ-Παρ
8πμ-6μμ GMT

<i class="fa fa-check"></i>

Κουβέντα

Είμαστε συνδεδεμένοι Δευ - Παρ
8πμ-6μμ GMT

<i class="fa fa-check"></i>

Email

groups@safestay.com

<i class="fa fa-check"></i>

Ωράριο Λειτουργίας

Δευ-Παρ: 9πμ - 5μμ

Ομαδικές κρατήσεις

Ζητήστε επιστροφή κλήσης

Εικονίδιο ομάδων

Πείτε μας πότε να σας καλέσουμε αμέσως πίσω, είμαστε ανοιχτοί Δευ-Παρ 8πμ-6μμ GMT

  Ζητήστε επιστροφή κλήσης

  Απλά συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω με τον κωδικό χώρας. Πείτε μας πότε να καλέσετε και θα σας καλέσουμε για να συζητήσουμε όλα τα πράγματα ομάδες! Είμαστε ανοιχτά μεταξύ 9 π.μ. - 6 μ.μ. GMT.

  Κωδικός χώρας

  Ο αριθμός σας...

  Πότε θα καλέσουμε;

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Εικονίδιο ομάδων

  Στείλτε μας ένα e-mail εδώ

   Αποστολή μηνύματος

   Όνομα

   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

   Επιλέξτε ξενώνα

   Μήνυμα

   επαφή

   Κουβέντα

   Συνομιλήστε με την ομάδα μας τώρα!

   Δημιουργία προσφοράς

   Εικονίδιο ομάδων

   Στείλτε την προσφορά της ομάδας σας

    Ονοματεπώνυμο

    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

    Κωδικός χώρας

    Αριθμός τηλεφώνου

    Θα ήθελα να μείνω στο

    Ημερομηνία άφιξης

    Αριθμός διανυκτερεύσεων

    Μέγεθος ομάδας

    Ταξιδεύουμε για

    Άλλες παρατηρήσεις;