Najnowsze aktualizacje COVID-19 można znaleźć na stronie kliknij tutaj 

Ogólne warunki rezerwacji kliknij tutaj 

 

1. Definicje i interpretacja

1.1. Definicje zawarte w tej klauzuli mają zastosowanie w niniejszej Umowie;
'Zakwaterowanie' oznacza zakwaterowanie, łóżka lub pokoje stanowiące część Rezerwacji.
'Umowa' oznacza Szczegóły Umowy, Umowę o Stawki oraz niniejszy Regulamin.
"Opłaty Pomocnicze" oznaczają opłaty za Usługi Pomocnicze.
"Usługi Pomocnicze" oznaczają wszelkie usługi pomocnicze, w tym bez ograniczeń zakup żywności lub napojów, zarezerwowane przez Agenta dla Klienta dodatkowo do Rezerwacji.
'Blackout Dates' oznacza daty określone w Umowie o Raty, w których nie można dokonać żadnej Rezerwacji.
'Rezerwacja/Booked' oznacza rezerwację Zakwaterowania przez Klienta i taką rezerwację zgłoszoną do Safestay, oraz wszelkie inne Usługi Pomocnicze wyszczególnione w rezerwacji.
'Opłaty' oznaczają opłaty należne Safestay od Agenta za Rezerwacje wyszczególnione w Umowie Stawki lub za wszelkie Usługi Pomocnicze.
'Podatek miejski' oznacza każdy podatek specyficzny dla miasta.
'Data Rozpoczęcia' oznacza datę wejścia w życie Umowy.
'Kierownik Kontraktu' oznacza przedstawiciela Agenta i Safestay określonego w Szczegółach Umowy.
'Klient' oznacza końcowego użytkownika Zakwaterowania.
'Hostel' oznacza hostel będący własnością lub zarządzany przez Safestay, lokalizacja hostelu zostanie określona w każdej Rezerwacji.
'Okres Początkowy' jest określony w Szczegółach Umowy.
"Umowa o stawkach" oznacza warunki dotyczące stawek i zatytułowane "Umowa o stawkach", które stanowią część niniejszej Umowy.
'Data wydania' oznacza liczbę dni wydania określoną w Umowie o świadczenie usług przed datą przyjazdu
'Okres odnowienia' jest określony w Szczegółach Umowy.
'Okres' oznacza okres obowiązywania niniejszej Umowy, określony zgodnie z klauzulą 13.
'Regulamin' oznacza niniejszy regulamin.
'Znaki towarowe' oznaczają wszelkie znaki towarowe i logo będące własnością Safestay lub licencjonowane przez nią, o których Agent jest powiadamiany na piśmie od czasu do czasu.
"VAT" podatek od wartości dodanej pobierany na mocy ustawy o podatku od wartości dodanej z 1994 r. oraz wszelkie podobne podatki zastępcze lub dodatkowe.

2. Powołanie

2.1. Safestay wyznacza Agenta jako swojego niewyłącznego dystrybutora do dokonywania Rezerwacji na Zakwaterowanie i Usługi Pomocnicze na warunkach niniejszej Umowy.

2.2. Z zastrzeżeniem punktu 3.2 wszystkie Rezerwacje podlegają niniejszej Umowie.

2.3. Umowa powinna być podpisana i zwrócona do Safestay przed dokonaniem jakichkolwiek Rezerwacji.

2.4. Agent nie będzie: (i) reprezentował siebie jako agenta Safestay w żadnym celu; (ii) dawał żadnych warunków lub gwarancji w imieniu Safestay; lub (iii) składał żadnych oświadczeń w imieniu Safestay; lub (iv) zobowiązywał Safestay do jakichkolwiek umów.

2.5. Agent nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Safestay, składać żadnych obietnic ani gwarancji dotyczących Zakwaterowania lub Usług Pomocniczych poza tymi zawartymi w najbardziej aktualnych materiałach promocyjnych dostarczanych przez Safestay od czasu do czasu.

3. Przydział miejsc noclegowych

3.1. Każda Rezerwacja, która nie mieści się w Umowie o stawkach, podlega dostępności. Safestay zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnych stawek.

3.2. Wszelkie Rezerwacje mogą podlegać minimalnej długości pobytu, która będzie wyszczególniona w Umowie o Raty lub potwierdzona na piśmie przez Safestay od czasu do czasu.

3.3. W Dniach Zakazanych nie można dokonać żadnej Rezerwacji, a w niektórych terminach może obowiązywać dodatkowa opłata określona w Umowie o Świadczenie Usług.

4. Usługi pomocnicze

4.1. Usługi dodatkowe są zależne od dostępności i zgody Safestay według własnego uznania. Płatność do 28 dni przed przyjazdem.

5. Odwołania i niestawienia się

5.1. Wszelkie anulacje, redukcje lub niestawienia się będą z zastrzeżeniem następujących opłat opartych na zawiadomieniu, a każdy depozyt pobrany zgodnie z klauzulą 6.6 nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu:

* Wszystkie wpłacone depozyty nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu.

Agent musi wysłać zawiadomienie o wszelkich anulacjach lub zmianach w Rezerwacjach w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres groups@safestay.com. 

5.2. Safestay może być zobowiązany do anulowania Rezerwacji, jeśli: (i) istnieje uzasadniony powód operacyjny, aby to zrobić; lub (ii) Rezerwacja jest szkodliwa dla reputacji Safestay.

5.3. Safestay może w pewnych okolicznościach podjąć rozsądne starania, aby przenieść wszelkie anulowane Rezerwacje do alternatywnej, pobliskiej lokalizacji. 

5.4. Safestay zapewnia pełny zwrot pieniędzy za wszelkie anulacje dokonane na mocy klauzuli 5.3.

5.5. Jeśli Usługi Pomocnicze zostaną anulowane w ciągu 14 dni od czasu, gdy mają się rozpocząć lub być świadczone, Agent zostanie obciążony 100% Opłat Pomocniczych. Safestay zapewni Agentowi pełny zwrot wszelkich Opłat Pomocniczych za Usługi Pomocnicze anulowane na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem danej Usługi Pomocniczej.

6. Ceny i płatności

6.1. Depozyt w wysokości 250 funtów (500 funtów w przypadku wieczorów kawalerskich i panieńskich) jest wymagany w naszych obiektach w Wielkiej Brytanii i 10 euro (lub równowartość) w naszych obiektach w Europie przy zameldowaniu, aby pokryć wszelkie szkody spowodowane podczas pobytu w hostelu. Depozyt ten zostanie zwrócony po dacie wyjazdu pod warunkiem, że nie zostaną zgłoszone/wykryte żadne szkody. Depozyt jest płatny za pomocą kart debetowych/kredytowych. Karty zostaną preautoryzowane w momencie zameldowania na pełną kwotę.

6.2. Wszystkie Opłaty Pomocnicze muszą być zapłacone w całości co najmniej 28 dni przed przybyciem Klienta do odpowiedniego Hostelu, którego dotyczą Usługi Pomocnicze. Jeśli Usługi Pomocnicze są zarezerwowane w ciągu 28 dni przed przyjazdem do Hostelu, wtedy Opłaty Pomocnicze muszą być zapłacone w całości w momencie rezerwacji.

6.3. Wszystkie opłaty muszą być dokonane przelewem BACS na dane konta Safestay obecne na fakturze i w walucie kraju, w którym znajduje się Hostel. Wszystkie płatności na miejscu muszą być dokonane kartą, ponieważ gotówka nie będzie akceptowana w żadnym miejscu.

6.4. Agent ponosi odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat bankowych związanych z płatnościami w ramach niniejszej Umowy.

6.5. Za wniesienie i spożycie własnego jedzenia pobieramy opłatę w wysokości £1/€1 za osobę, za posiłek. Opłata ta jest przeznaczana na pokrycie kosztów usuwania odpadów spożywczych i sprzątania według standardów Covid-19.

6.6 Warunki płatności: Wymagana wpłata 10% depozytu (bezzwrotnego) w momencie rezerwacji oraz płatność końcowa nie później niż 28 dni przed datą przyjazdu. Jeśli depozyt nie zostanie wpłacony w terminie, opcja zostanie automatycznie zwolniona.

6.7. Stawki określone w Umowie o świadczenie usług hotelarskich mają zastosowanie wyłącznie w przypadku sprzedaży pokoi w ramach pakietu. Agent nie będzie sprzedawał i zapewni, że żadna osoba trzecia nie będzie sprzedawała Klientowi pokoi na podstawie tych stawek inaczej niż w ramach pakietu.

6.8. Wszelkie wydatki, koszty i opłaty poniesione przez Agenta w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostaną pokryte przez Agenta, chyba że Safestay z góry wyraźnie zgodził się na piśmie na pokrycie takich wydatków, kosztów i opłat.

6.9. Żadna ze stron nie może wstrzymać płatności jakiejkolwiek kwoty należnej drugiej stronie z powodu jakiegokolwiek potrącenia, roszczenia wzajemnego, abolicji lub innego podobnego odliczenia.

6.10. Wszystkie kwoty płatne na podstawie niniejszej Umowy zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki według stawki obowiązującej w Dniu Rozpoczęcia. Agent ponosi odpowiedzialność za podwyższenie lub wprowadzenie podatku VAT, podatku miejskiego lub jakichkolwiek innych podatków, opłat lub obciążeń. CITY TAXES nie obejmuje i być wypłacane w nieruchomości bezpośrednio przez kartę.

6.11. Przy zameldowaniu każdy gość otrzyma kartę do pokoju, umożliwiającą dostęp do zakwaterowania. Karta jest ważna na okres pobytu i musi być zwrócona do Recepcji w momencie wymeldowania. Niezwrócenie karty będzie skutkowało opłatą w wysokości £5/€5 (lub jej równowartości) odliczoną od kaucji, o której mowa w punkcie 6.1.

7. Czas zameldowania/ wymeldowania

7.7. Wszystkie grupy muszą wybrać minimum jednego Lidera Grupy, który będzie odpowiedzialny za całą grupę. Liderzy będą wyznaczoną osobą kontaktową dla personelu Safestay.

7.8. Klienci mogą zameldować się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu w zależności od dostępności i muszą opuścić swoje pokoje o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Późne wymeldowanie może być zapewnione w zależności od dostępności i wiąże się z dodatkową opłatą.

8. Goście poniżej 18 roku życia

Klienci poniżej 18. roku życia mogą przebywać wyłącznie w pokojach prywatnych lub pokojach wspólnych, które są zarezerwowane do użytku jednej rodziny lub grupy osób zarezerwowanych razem i musi im towarzyszyć osoba dorosła w wieku powyżej 18 lat (w dniu przyjazdu). 

9. Zobowiązania agenta

Agent zobowiązuje się i zgadza, że przez cały czas trwania Terminu będzie: (i) zawrzeć umowę z każdym Klientem, zawierającą te same warunki, co klauzule 7 i 8; (ii) dołożyć wszelkich starań, aby promować dystrybucję i sprzedaż Zakwaterowania; (iii) nie odsprzedawać Zakwaterowania po cenie niższej niż stawka sprzedawana Klientom bezpośrednio przez Safestay; (iv) prowadzić pełne i prawidłowe księgi rachunkowe i rejestry pokazujące wyraźnie wszystkie zapytania, oferty, transakcje i postępowania związane z Zakwaterowaniem oraz umożliwić Safestay, po rozsądnym powiadomieniu, dostęp do wszelkich takich ksiąg rachunkowych; (v) niezwłocznie poinformować Safestay o wszelkich zmianach własności lub kontroli Agenta, a także o wszelkich zmianach w jego organizacji lub sposobie prowadzenia działalności, które mogłyby wpłynąć na wykonywanie obowiązków Agenta w niniejszej Umowie; oraz (vi) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, ustaw, rozporządzeń i kodeksów odnoszących się do przeciwdziałania łapówkarstwu i antykorupcji, w tym między innymi Ustawy o Łapówkarstwie z 2010 roku (Odpowiednie wymagania).

10. Reklama i promocja

Agent powinien: (i) jest odpowiedzialny za reklamę i promocję Zakwaterowania (ale Agent nie może używać żadnych materiałów reklamowych ani literatury promocyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Safestay); oraz (ii) przestrzega wszystkich wskazówek i instrukcji udzielonych mu przez Safestay w zakresie promocji i reklamy Zakwaterowania.

11. Znaki towarowe

11.1. Safestay niniejszym udziela Agentowi niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej, niezbywalnej licencji na używanie znaków towarowych w promocji, reklamie i sprzedaży Zakwaterowania, zgodnie z warunkami i na czas trwania niniejszej Umowy. Agent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa do znaków towarowych pozostają w Safestay, a Agent nie ma i nie nabędzie żadnego prawa do nich z tytułu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem prawa do używania znaków towarowych, jak wyraźnie przewidziano w niniejszej Umowie.

11.2. Agent będzie wprowadzał na rynek i sprzedawał zakwaterowanie tylko pod znakiem towarowym, a nie w połączeniu z innym znakiem towarowym, marką lub nazwą handlową. Agent zadba o to, aby na wszystkich kwaterach, pojemnikach i reklamach Zakwaterowania znajdowały się odpowiednie znaki handlowe, a po nich odpowiednio symbol ® lub litery RTM.

11.3. Agent będzie przestrzegał wszystkich zasad używania Znaków Towarowych wydanych przez Safestay (w tym określonych we wszelkich wytycznych dotyczących brandingu wydanych przez Safestay).

11.4. Wszystkie reprezentacje Znaków Towarowych, które Agent zamierza wykorzystać, powinny zostać przedłożone Safestay do pisemnej akceptacji przed ich użyciem.

11.5. Agent nie będzie robił, ani zaniechał robienia, niczego w ramach korzystania ze Znaków Towarowych, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ważność Znaku Towarowego lub reputację Safestay.

11.6. Agent zgadza się wykonać wszystkie dokumenty i zrobić wszelkie inne rzeczy racjonalnie niezbędne do dalszego zapewnienia tytułu prawnego Safestay do Znaków Towarowych i umożliwienia Safestay egzekwowania swoich praw do Znaków Towarowych.

11.7. Agent niezwłocznie powiadomi na piśmie Safestay, jeśli dowie się o jakimkolwiek naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia znaków towarowych lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej związanych z zakwaterowaniem.

11.8. Agent nie będzie używał znaków towarowych jako części nazwy, pod którą Agent prowadzi swoją działalność, lub jakąkolwiek związaną z nią działalność, lub pod którą sprzedaje lub obsługuje jakiekolwiek produkty (z wyjątkiem Zakwaterowania), lub w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem wyraźnego zezwolenia na mocy niniejszej umowy.

11.9. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu Agent niezwłocznie zaprzestanie używania całości lub części Znaków Towarowych

12. Ograniczenie odpowiedzialności

12.1. Nic w niniejszej Umowie nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Safestay za: (i) oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd; (ii) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jej zaniedbaniem; lub (iii) jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być zgodnie z prawem ograniczona lub wykluczona.

12.2. Z zastrzeżeniem punktu 12.1: Safestay w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Agenta, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego, czy też w inny sposób, za utratę zysku, przychodu lub przewidywanych oszczędności lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe.

12.3. Całkowita odpowiedzialność Safestay wobec Agenta w odniesieniu do wszelkich strat lub szkód powstałych na mocy lub w związku z niniejszą Umową, czy to w związku z umową, deliktem (w tym zaniedbaniem), naruszeniem obowiązku ustawowego lub w inny sposób, w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez Agenta na mocy Umowy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających jakiekolwiek roszczenie.

13. Rozpoczęcie, trwanie i zakończenie

13.1. Niniejsza Umowa rozpocznie się w Dniu Rozpoczęcia i, z zastrzeżeniem wcześniejszego rozwiązania zgodnie z pkt 13.2, będzie obowiązywać przez Okres Początkowy. Po zakończeniu Okresu Początkowego strony mogą wzajemnie uzgodnić przedłużenie niniejszej Umowy na Okres Odnowienia.

13.2. Bez wpływu na jakiekolwiek inne prawa, które mogą jej przysługiwać, każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeżeli: (i) druga strona zaprzestanie działalności handlowej lub nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności, zawrze układ ze swoimi wierzycielami lub zostanie objęta zarządem komisarycznym, likwidacją (inną niż w ramach reorganizacji wypłacalnej), upadłością lub jakimkolwiek analogicznym postępowaniem upadłościowym w jakiejkolwiek jurysdykcji; (ii) druga strona zawiesi lub zaprzestanie, lub zagrozi zawieszeniem lub zaprzestaniem, prowadzenia całości lub znacznej części swojej działalności; lub (iii) nastąpi zmiana kontroli nad drugą stroną.

13.3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej umowy nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa, środki zaradcze, obowiązki lub zobowiązania stron, które powstały do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

14. Poufność i ochrona danych

14.1. Każda ze stron zobowiązuje się, że w żadnym momencie w trakcie lub po zawarciu niniejszej Umowy nie ujawni żadnej osobie żadnych informacji poufnych dotyczących działalności, spraw, klientów lub dostawców drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punkcie 14.2.

14.2. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne drugiej strony: (i) tym swoim pracownikom, urzędnikom, przedstawicielom lub doradcom, którzy muszą znać takie informacje w celu realizacji zobowiązań strony wynikających z niniejszej Umowy. Każda ze stron zapewni, że jej pracownicy, urzędnicy, przedstawiciele lub doradcy, którym ujawnia informacje poufne drugiej strony, przestrzegają postanowień niniejszego punktu 14; oraz (ii) jak może być to wymagane przez prawo, nakaz sądowy lub jakikolwiek organ rządowy lub regulacyjny.

14.3. Żadna ze stron nie będzie wykorzystywać informacji poufnych drugiej strony w celu innym niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

14.4. Każda ze stron będzie przestrzegać swoich obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (GDPR)

14.5. Agent zastrzega sobie prawo do przeglądu danych osobowych przechowywanych przez Safestay. Przegląd przechowywanych danych można zażądać w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres groups@safestay.com. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach do kontroli danych osobowych, czytaj dalej tutaj https://www.safestay.com/privacy-policy/.

14.6. Agent zastrzega sobie prawo do przekazania i/lub usunięcia wszelkich danych dotyczących tej rezerwacji w trakcie procesu rezerwacji, a także w dowolnym późniejszym terminie. 

15. Siła wyższa

Żadna ze stron nie narusza niniejszej Umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z okoliczności pozostających poza jej kontrolą.

16. Ogólne

16.1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami oraz zastępuje i wygasza wszelkie wcześniejsze umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i porozumienia pomiędzy nimi, zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące jej przedmiotu.

16.2. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy o Stawki, a Regulaminem, kolejność pierwszeństwa pomiędzy tymi dokumentami jest taka sama. 

16.3. Każda ze stron zgadza się, że nie będzie miała żadnych środków prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń, reprezentacji, zapewnień lub gwarancji (złożonych niewinnie lub przez zaniedbanie), które nie są określone w niniejszej Umowie. 

16.4. Żadna zmiana lub modyfikacja niniejszej umowy nie będzie skuteczna, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez strony.

16.5. Niniejsza Umowa jest osobista dla stron i żadna ze stron nie będzie cedować, przenosić, obciążać hipoteką, zlecać podwykonawstwa, ustanawiać zarządu powierniczego lub w jakikolwiek inny sposób postępować z jakimikolwiek swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy.

16.6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono uznane za zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do uczynienia go ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym. Jeśli taka modyfikacja nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za usunięte. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub części postanowienia na mocy niniejszej klauzuli nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszej Umowy.

16.7. Z wyjątkiem wyraźnych postanowień, osoba, która nie jest stroną niniejszej Umowy, nie ma żadnych praw wynikających z ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 roku w celu wyegzekwowania jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy. 

16.8. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu, ani nie będzie uważane za ustanawiające jakiekolwiek partnerstwo lub wspólne przedsięwzięcie między którąkolwiek ze stron, nie stanowi, że którakolwiek ze stron jest agentem innej strony, ani nie upoważnia którejkolwiek ze stron do podejmowania lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz innej strony.

16.9. Niniejsza Umowa może być zawarta w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których każdy po wykonaniu stanowi duplikat oryginału, ale wszystkie egzemplarze stanowią łącznie jedną umowę.

16.10. Żadna ze stron nie będzie ogłaszać ani zezwalać żadnej osobie na ogłaszanie publiczne dotyczące niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych stron (taka zgoda nie może być bezzasadnie wstrzymywana lub opóźniana), z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, jakikolwiek organ rządowy lub regulacyjny (w tym, bez ograniczeń, każdą odpowiednią giełdę papierów wartościowych), jakikolwiek sąd lub inny organ o właściwej jurysdykcji.

16.11 Niniejsza Umowa oraz wszelkie prawa lub zobowiązania pozaumowne wynikające z niej lub w związku z nią lub jej przedmiotem, podlegają prawu angielskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA. TANIEJ NIŻ NA WSZYSTKICH STRONACH INTERNETOWYCH POŚWIĘCONYCH PODRÓŻOM. x

Safestay gwarantuje najlepszą cenę dla Ciebie!

Jeśli rezerwujesz bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możemy zagwarantować, że otrzymasz najniższą dostępną cenę.

Możesz skorzystać z naszej stawki członkowskiej, aby uzyskać 25% OFF Zarejestruj się za darmo, aby otrzymać swój kod!

"La ubicación es buenísima. El personal de la recepción es muy amable y está siempre atento a resolver tus dudas y a darte indicaciones de la ciudad".

<img alt="Image of guest" src=https://www.safestay.com/wp-content/uploads/2020/04/booking.jpg<b>Anonymous</b>

Rezerwacje grupowe

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 GMT.
lub skorzystać z naszych formularzy, aby skontaktować się z nami w dowolnym momencie

<i class="fa fa-check"></i>

Cytat z budowy

Rozpocznij wycenę online

<i class="fa fa-check"></i>

Callback

Możemy oddzwonić od poniedziałku do piątku
8.00-18.00 GMT

<i class="fa fa-check"></i>

Czat

Jesteśmy online od poniedziałku do piątku.
8.00-18.00 GMT

<i class="fa fa-check"></i>

Email

groups@safestay.com

<i class="fa fa-check"></i>

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00

Rezerwacje grupowe

Prośba o oddzwonienie

Ikona grupy

Daj nam znać, kiedy do Ciebie oddzwonimy, jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 GMT.

  Żądanie oddzwonienia

  Wystarczy wpisać poniżej swoje dane wraz z numerem kierunkowym kraju. Daj nam znać, kiedy zadzwonić, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić wszystkie rzeczy grup! Jesteśmy otwarci w godzinach 9-18 GMT.

  Kod kraju

  Twój numer...

  Kiedy mamy zadzwonić?

  Kontakt z nami

  Ikona grupy

  Wyślij nam e-mail tutaj

   Wyślij wiadomość

   Nazwa

   E-mail

   Wybierz hostel

   Wiadomość

   kontakt

   Czat

   Porozmawiaj z naszym zespołem już teraz!

   Cytat z budowy

   Ikona grupy

   Wyślij zapytanie do grupy

    Imię i nazwisko

    E-mail

    Kod kraju

    Numer telefonu

    Chciałbym zostać w

    Data przyjazdu

    Liczba noclegów

    Wielkość grupy

    Podróżujemy dla

    Jakieś inne uwagi?